Select your language

Kantoor vol EnergieKantoor vol Energie (KvE) is een initiatief van Energiesprong. Energiesprong is het meerjarige innovatieprogramma voor energieneutrale bouw. Het wordt door _Platform31_ uitgevoerd in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst. Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal levert een bijdrage aan de creatie van marktcondities om betaalbaar en op grote schaal bestaande kantoren te renoveren naar kantoren die energie besparen en energie leveren. Eigenaren, gebruikers, makers en bedenkers werken hier samen aan innovatieve oplossingen voor de renovatie van bestaande kantoren naar mooie, comfortabele en duurzame kantoren, nu en in de toekomst. Om dit te bereiken worden zogenaamde MVO-koplopers ondersteund om deze stap te maken. Daarvoor worden door het Excellent Expert Team onder andere tools ontwikkeld om deze transitie zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Sinds januari 2014 ben ik verbonden aan dit prachtige initiatief. In eerste instantie als bestuurslid van CoreNet Global Benelux Chapter waar ik zittiing heb genomen in de jury voor selectie van het Excellent Expert Team (EET). Vervolgens heeft KvE alle juryleden gevraagd om aan te blijven als "verbinder". Die rol blijf ik vervullen tot het einde van mijn bestuurstermijn bij CoreNet Global Benelux Chapter, eind december 2014.
Door de veelvuldige contacten met KvE is een band ontstaan die er uiteindelijk toe heeft geleid dat ik samen met Harm Boomsma van Inno-Experts gevraagd ben om aanvullend aan het EET onze extra expertise in te gaan zetten bij een MVO koploper. 

Inno-Experts en CRE&More hebben kennis, kunde, ervaring en krachten gebundeld en een raamwerk ontwikkeld dat organisaties laat zien hoe hun ambities omtrent MVO en met name Energie neutraliteit (E0) impact hebben op hun bedrijfsresultaat.
Energie is voor bedrijven een beperkt deel van hun kosten/exploitatie. (1 a 2%), waardoor er strategisch minder focus op is.
Het grootste deel van de exploitatiekosten heeft te maken met de bedrijfsvoering, de primaire processen van een organisatie. Het succesvol uitvoeren hiervan is uiteindelijk de reden van bestaan voor een organisatie. Huisvestingskosten maken gemiddeld 10% van het totaal uit. In de meeste gevallen worden huisvestingsanalyses bezien vanuit deze 10% terwijl een integrale benadering de totale bedrijfsvoering en dus ook de totale bedrijfskosten beschouwt.

Huisvesting dient de primaire processen zo goed mogelijk te faciliteren. Indien duurzamere huisvesting bijdraagt aan het beter faciliteren van deze processen kan de impact hiervan op de kosten/opbrengsten veel groter zijn dan op energiebesparing en waardeontwikkeling van het vastgoed afzonderlijk. Om dit te bereiken is een huisvestingsstrategie nodig die stuurt op de gehele bedrijfsvoering en dus de gehele relevante kosten en opbrengsten. Hiervoor is het nodig inzicht te krijgen in de primaire processen van organisaties zodat deze optimaal kunnen worden gefacilitereerd. Kortom het wordt als een duurzaam bedrijfskundig/ economisch vraagstuk beschouwd. 

De MVO-koploper waarvoor Inno-Experts en CRE&More aanvullende expertise hebben geleverd is de ANWB. Wij hebben hier onze Integrale Business Case voor CRE toegepast.
anwb-logo